Ulgi komunikacyjne

Do korzystania z BEZPŁATNYCH przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

 

Osoby uprawnione Przykładowy dokument potwierdzający
Posłowie i senatorowie. Legitymacja posła lub senatora.
Inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem. Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego).
Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia oraz osoby opiekujące się nim w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia. Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/50a-N/2, orzeczenie o niepełnosprawności bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności. Legitymacja szkolna (studencka) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/50a-N/2.
Uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia. Legitymacja szkolna wraz orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia. Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka np. akt urodzenia.
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Legitymacja szkolna.
Osoby, które ukończyły 68 lat;od dnia 1 stycznia 2019 r. – osoby, które ukończyły 68 lat;od dnia 1 stycznia 2020 r. – osoby, które ukończyły 67 lat;od dnia 1 stycznia 2021 r. – osoby, które ukończyły 66 lat;od dnia 1 stycznia 2022 r. – osoby, które ukończyły 65 lat. Osoby, które ukończyły 68 lat; Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem. Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Legitymacja Polskiego Związku Głuchych, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 03-L wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem "P", członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia. Legitymacja członkostwa
osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dzieci i młodzież z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" we wszystkie dni tygodnia oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, w soboty, niedziele i święta. Karta Rodzina Plus wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, np.: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna/ studencka w przypadku osób uczących się (ze szczególnym uwzględnieniem osób pomiędzy 18 r.ż., a 24 r.ż.).
W dniu wyznaczonym jako Dzień bez Samochodu organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.  
W dniach wyznaczonych jako:- dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,- dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem. Okazanie przez pasażera książki papierowej lub dedykowanego czytnika e-book.
Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie. Ważna legitymacja służbowa.
umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Ważna legitymacja służbowa.
Żołnierze w służbie zasadniczej (z wyłączeniem-nadterminowej). Książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.
Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych. Ważna legitymacja służbowa.
Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:a) mężczyźni-18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,b) kobiety-15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub legitymacja: „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Dawcy Przeszczepu. Legitymacja Dawcy Przeszczepu lub legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
Byli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i byli pracownicy Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem 1 maja 2012 roku. Bilet wolnej jazdy wydany przed dniem 1 maja 2012 roku.
Weterani i weterani poszkodowani. Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej. Legitymacja osoby represjonowanej z powodów politycznych lub legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dokument, z którego treści wynikać będzie status kombatanta, osoby represjonowanej (np. legitymacja) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno – wychowawczych podpisana przez dyrektora szkoły/placówki karta wycieczki zawierająca listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu
nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno - wychowawczych w przestrzeni miejskiej karta wycieczki zawierająca listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu
Uczestnicy maratonu lub półmaratonu, którego współorganizatorem jest Wrocław, w dniu zawodów. Okazanie numeru startowego lub identyfikatora.
Osoby uprawnione Przykładowy dokument potwierdzający

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na wszystkich liniach w granicach Wrocławia przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótsz niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z niżej wymienionych grup: 1. osoby bezrobotne kierowane do pracodawców zgodnie z napływem ofert prac - w okresie 90 kolejnych dni od wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu; 2. osoby bezrobotne kierowane na szkolenia - w pierwszym miesiącu trwania szkolenia.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują raz na 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia ważności poprzedniego dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu. 

Karta przejazdowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy.
Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 na wszystkich liniach w granicach Wrocławia, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom uczestniczącym w zajęciach w centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ust, 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz.217) przez okres realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.  Zaświadczenie z centrum integracji społecznej.

 

Do korzystania z biletów ULGOWYCH na wszystkich typach lini uprawnieni są:

 

Osoby uprawnione Przykładowy dokument potwierdzający
Studenci i doktoranci uczelni i instytucji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz studenci uczelni zagranicznych.  Ważna legitymacja studencka, albo międzynarodowa legitymacja ISIC, Euro 26 Student, bądź zagraniczna legitymacja studencka, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
Uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Ważna legitymacja szkolna.
Uczniowie szkół zagranicznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Dla uczniów szkół zagranicznych międzynarodowa legitymacja Euro 26, ISIC, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
Emeryci i renciści. Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez odpowiedni organ.
Osoby przebywający na świadczeniach przedemerytalnych. Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenie z ZUS.

Buspas na Grabiszyńskiej do likwidacji?

Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o likwidację buspasa na ulicy Grabiszyńskiej - informuje Gazeta Wrocławska

Buspas wytyczono jeszcze w wakacje. Niestety od początku jego istnienie na Grabiszyńskiej tworzą się gigantyczne korki. Według przeprowadzonej sondy na portalu gazetawroclawska.pl blisko 80% czytelników jest za likwidacją buspasa.

Wielu kierowców nie ma wyboru i po prostu musi postawić na samochód. Przewaga komunikacji zbiorowej ma wynikać z jej jakości, wygody, przystępności cenowej i czasowej, a nie z wymuszania korzystania z niej poprzez korkowanie kolejnych odcinków dróg – mówi radny PiS Michał Kurczewski.

Zdaniem radnych, tworzenie buspasów poprzez ich malowanie i kosztem jezdni dla aut osobowych nie jest korzystne dla całego układu komunikacyjnego miasta. Kurczewski podkreśla, że promowanie korzystania z MPK nie powinno odbywać się poprzez zabieranie kolejnych pasów ruchu kierowcom.

 

Kolejna płatne miejsca parkingowe

Od 30 września miejsca postojowe funkcjonujące w ciągu ulicy Grabiszyńskiej, na odcinku od Kolejowej do Prostej (kierunek do placu Legionów), zostaną objęte opłatami.

27 miejsc obsługiwanych przez 2 parkomaty znajdzie się w strefie C, w której stawki opłat wyglądają następująco:

1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju

2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju

3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju

4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

Abonamenty:

a) za miesięczny abonament dla mieszkańca

  • 10zł za pierwszy pojazd samochodowy,
  • 20zł za drugi pojazd samochodowy,-
  • 100zł za trzeci pojazd samochodowy,

b) za miesięczny abonament  dla osoby niepełnosprawnej pracującej w podstrefie - 10 zł.

c) za miesięczny abonament dla pozostałych użytkowników - 160 zł.

Będzie nowa linia autobusowa 143 na trasie Oporów - Lipa Piotrowska

Aby poprawić obsługę komunikacyjną Osiedla Lipa Piotrowska oraz zapewnić połączenie obwodowe dla przyszłej linii okólnej, w I etapie, od 28 września 2019 roku (sobota) zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa 143 w relacji Kminkowa – Oporów – Kminkowa.

Autobusy linii 143 będą kursowały po trasie:

Kminkowa – Waniliowa – Cynamonowa – Pełczyńska – Kominiarska – Księgarska – Sułowska - Rondo Obrońców Grodna – Żmigrodzka – Nowaka-Jaziorańskiego – Rondo Kielara – Nowaka-Jeziorańskiego – most Milenijny – Milenijna – Popowicka – Wejherowska – Legnicka – Na Ostatnim Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Oporów

Oporów – Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna – most Milenijny – Nowaka-Jeziorańskiego – Rondo Kielara – Obornicka – Pełczyńska – Cynamonowa – Waniliowa - Kminkowa

Elektryczny autobus na ulicach - trwają testy

Na testy do MPK Wrocław przyjechał autobus Solaris Urbino 12 Electric. Od 20 września mogą przetestować go również pasażerowie. Pojawił się na linii K

Na początku września pasażerowie MPK Wrocław mogli przetestować autobus elektryczny marki Volvo. Teraz na ulice Wrocławia wyjechał Solaris.

– To już kolejny testowany przez nas w 100% elektryczny autobus. Chcemy, żeby zapoznali się z nim nasi kierowcy, technicy i oczywiście pasażerowie – czytamy na profilu MPK Wrocław.

Autobus wyposażony jest w baterie trakcyjne o mocy 240 kWh. Silnik wyposażony jest w moduł rekuperacyjny, co oznacza, że odzyskuje energię z hamowania. Testowany Solaris ma 12 metrów, 30 miejsc siedzących i 45 stojących. Autobus jest bardzo cichy, bezemisyjny, niskopodłogowy i klimatyzowany.

Solaris Urbino 12 Electric zdobył nagrodę "Bus of the year 2017" organizowaną przez europejskich wydawców czasopism branży samochodów użytkowych. To pierwszy autobus elektryczny, któremu przyznano taką nagrodę. We Wrocławiu zostanie najpewniej do końća września.

Źródło: wroclaw.pl

Strona 53 z 58